EDENS ZERO Chapter 175 – The Man, The Captain – Azuki