EDENS ZERO Chapter 15 – Warship of the Demon King – Azuki