kalyx Chapter 5 – Are You Ready to Take Responsibility? – Azuki