Smile Down the Runway Chapter 12 – Tokyo Collection@Finale/Ikuto Tsumura & Chiyuki Fujito – Azuki