You’re So Sloppy, Hotta-sensei Chapter 10 – Stop Squirming, Hotta-sensei – Azuki