You’re So Sloppy, Hotta-sensei Chapter 5 – Mind Your Voice, Hotta-sensei – Azuki