You’re So Sloppy, Hotta-sensei Chapter 15 – You Cry Easily, Hotta-sensei – Azuki