You’re So Sloppy, Hotta-sensei Chapter 1 – Nice to Meet You, Hotta-sensei – Azuki